Arbeidsdeskundig onderzoek

De Verzuimregisseurs zet in op de meest effectieve route naar duurzame re-integratie.

  • Beter inzicht in werkhervatting

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer vindt een arbeidsdeskundig onderzoek plaats?

Indien iemand ziek wordt en het is niet duidelijk of er volledig herstel zal plaatsvinden voor het eigen werk, kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden ingezet. De arbeidsdeskundige gaat dan samen met u kijken naar uw arbeidsmogelijkheden.

In de meeste situaties dienen de volgende vragen beantwoord te worden:

  1. Is de werknemer in staat om zijn maatgevende arbeid (dit is de arbeid die iemand uitvoerde voor datum uitval) uit te kunnen voeren?
  2. Zo nee, kan het eigen werk aangepast worden door middel van voorzieningen, taakaanpassingen, scholing en dergelijke en kan dit van de werkgever verwacht worden?
  3. Als het niet mogelijk is om het werk aan te passen, zijn er dan andere mogelijkheden voor passend werk binnen de afdeling?
  4. Als er geen mogelijkheden zijn op de eigen afdeling, wat is dan het advies ten aanzien van werken elders binnen de eigen organisatie (spoor 1) en afhankelijk van het tijdstip binnen het ziekteproces, wat zijn de mogelijkheden voor werknemer buiten de eigen organisatie (spoor 2)?
  5. Wat is het overige advies ten aanzien van het re-integratie traject?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook plaatsvinden om bijvoorbeeld te onderzoeken of een functie mogelijk passend is voor u.

 

Wat kunt u verwachten tijdens het onderzoek?

Tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige worden uw opleidingsgegevens en arbeidsverleden doorgenomen, de maatgevende arbeid en de belasting in het werk wordt besproken. Daarnaast wordt geïnventariseerd hoe u tegen de re-integratie aankijkt.

Indien het eigen werk niet meer mogelijk is, zal er ook gekeken worden naar uw voorkeurswensen. Dit laatste kan gaan over functies binnen de eigen organisatie maar ook buiten de eigen organisatie. U mag overigens iemand meenemen naar het gesprek.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin is geregeld hoe werkgever en werknemer om dienen te gaan met re-integratie nadat iemand is uitgevallen ten gevolge van ziekte (of ongeval en dergelijke).

UWV

Indien er binnen twee jaar na uitval geen volledig herstel aan de orde is of als er geen sprake is van een structurele herplaatsing in een andere functie met een loonwaarde die nagenoeg gelijk is aan de loonwaarde in de eigen arbeid, dient er een WIA-aanvraag plaats te vinden. Tijdens het gesprek met de Verzuimregisseur zullen we aandacht besteden aan het proces rond de aanvraag van zo’n WIA-uitkering.

Rapportage

Na afloop van het gesprek wordt een arbeidsdeskundige rapportage geschreven. In de rapportage worden conclusies en adviezen ten aanzien van het re-integratie traject vastgelegd. Deze rapportage wordt aan u en aan de werkgever gegeven. Nadat deze door alle partijen is gelezen en van feedback is voorzien wordt de definitieve rapportage vastgesteld.

De Verzuimregisseurs

Wij ontzorgen ondernemers op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek.